top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Psychologie práce a organizace 2015 (Posudky)

Psychologie sportu v praxi 2015

SVOČ

Informace SVOČ 2015

Katedrové kolo SVOČ

Aktuality


Změny konzultačních hodin

  • Dr. Boukalová ruší konzultace ve středu 2. 12. a nahrazuje je v úterý 1.12. od 15.30 do 17 hodin.
  • Dr. Čáp ruší 26.11. konzultační hodiny bez náhrady.
  • Doc. Rymeš ruší konzultace dne 25.11.
  • Dr. Štětovskámění konzultace následovně - konzultace se nekonají 25.11., 3.12. a 9.12. 16.12. konzultace posunuty 13.00-15.00. O Vánocích konzultuje po dohodě termínu e-mailem..
  • Prof. Weiss ruší konzultace ve dnech 24.11., 8.12., 15.12. a 22.12. V případě potřeby lze konzultovat v jiném termínu po dohovoru.

Odpadá Obecná psychologie a Vybrané kapitoly z psychologie zdraví

Prof. Kebza ruší v úterý 1. 12. konzultační hodiny, přednášku z Obecné psychologie a výběrový seminář "Vybrané kapitoly z psychologie zdraví".


V souvislosti se změnou studijního plánu NMgr. studia s retrospektivní platností schválené studijní proděkankou v září 2015 došlo ke změně dvoukreditových PVP na tříkreditové, nicméně počet kreditů již splněných PVP nelze zpětně v SISu měnit. Vzhledem ke změně minimálního počtu PVP pro naplnění jednotlivých skupin PVP2-6 na povinnost jednoho předmětu, jež je také schválena s retrospektivní platností, je tudíž nutné chybějící kredity splnit formou volitelných předmětů.

Kabinet diagnostiky

Kabinet diagnostických pomůcek bude dne 12.11. uzavřen.


Rozvrh na ZS

Rozvrh na ZS 2015/16 (aktualizováno 17/9)
Volitelné předměty ZS 2015/16 (aktualizováno 17/9)
Program předmětu Základy klinické psychologie
Program předmětu Diagnostika dospělých
Diplomové semináře (aktualizováno 30/10)
Program specializačního semináře (aktualizováno 9/11)


Účast na výzkumu

Účast na výzkumu: S. Hoskovcová nabízí možnost podílet se na výzkumu, resp. lokalizaci inventáře sociálních dovedností. Půjde především o sběr dat mezi studenty FF a VŠE. V návaznosti půjde o přepis dat a pomoc s vyhodnocením. V případě zájmu je možná rozsáhlejší spolupráce, pokud by student chtěl ověřit metodu např. v rámci diplomové práce. Zájemce prosím, aby přišli v mých konzultačních hodinách.


Sdělení studentům ve věci předmětu Sociální psychologie, který v minulém akademickém roce zajišťoval doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

Vzhledem k tomu, že doc. PhDr. K. Hnilica CSc. je od 1. 10. 2015 naším externím spolupracovníkem, který se podílí pouze na výuce vybraných témat ze sociální psychologie, ve věci neuzavřených atestací se obracejte na prof. PhDr. Lenku Šulovou, CSc. Pokud se změna ve formě spolupráce bude týkat i bakalářských nebo diplomových projektů, obraťte se na doc. PhDr. Ilonu Gillernovou, CSc.

Účast na výzkumu

Dr. Stehlík nabízí jednomu či dvěma studentům účast na psychologickém výzkumu týkajícím se pravděpodobnostního usuzování. Náplní práce studenta bude vyhledávání informací přes Internet o distribuci několika různých proměnných z běžného každodenního života. Předpokládaná časová náročnost je cca 10 hodin. Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese ludek.stehlik@ff.cuni.cz


Účast na výzkumu PSÚ AV ČR

Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha nabízí studentům psychologie účast na psychologickém výzkumu vrstevnických vztahů ve škole.

Náplň práce:
Půjde o asistování při sběrech v sedmých třídách pražských základních škol. Asistence obnáší spolupráci se zadávajícím (rozdávání dotazníků, hlídání času atd.), udržování kázně žáků a zodpovídání jejich dotazů. Sběry budou probíhat mezi 2. 11. a 10. 12. 2015. V každé třídě administrace trvá dvě vyučovací hodiny. Asistenti se mohou na sběry hlásit podle svých časových možností.

Nabízíme:
- možnost nahlédnout do metodologie projektu a případně se podílet na zpracování dat - potvrzení účasti na psychologickém výzkumu
- přizpůsobení se Vašim časovým možnostem

Požadujeme:
- naprostou spolehlivost
- mlčenlivost
- absolvování školení - čtvrtek 22. 10. 2015.

Kontaktní osoba:
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Tel. 775 104 109, Email: kollerovalenka@gmail.com


KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
Termín konání: 12. - 15. 11. 2015
Místo konání: Katedra psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)
Rámcový program:
Forenzní neuropsychologie, forenzní sexuologie, právní problematika znalecké činnosti, problematika toxikomanií z hlediska znalce, struktura posudku, kompetence znalce, vady znaleckých posudků, znalec psycholog v civilním právu, posuzování osobnosti, prognóza resocializace, motivace trestné činnosti, věrohodnost a její posuzování, prezentace konkrétních znaleckých posudků aj. Program bude v dostatečném předstihu konkretizován. Změna vyhrazena.
Kurz je určen pro absolventy.
Kapacita kurzu je omezena.
Přihlášky prosím zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.


Konference Psychologická diagnostika Brno 2015

Termín: 22. – 23. 10. 2015 (workshopy – 21. 10. 2015)
Místo konání: Brno, FSS MU, Joštova 10

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na další ročník bienální konference "Psychologická diagnostika Brno 2015", která se uskuteční v prostorách Fakulty sociálních studií MU v Brně v termínu 22.-23. 10. V rámci letošního ročníku bychom se chtěli zaměřit především na aktuální praktické a palčivé otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české a slovenské psychologické praxi.
Veškeré informace týkající se konference, včetně programu a podmínek k registraci, naleznete na adrese: http://psychodiagnostika.fss.muni.cz/.


Nabídka účasti na výzkumu

Milí kolegové a kolegyně,
v rámci EFPSA (European Federation of Psychological Students) a JRP (Junior Research Programme) sháním respondenty do mezinárodního výzkumu. Respondent musí splňovat následující kritéria: pracuje v administrativě (práce u PC, kanceláři, atd.), umí anglicky (stačí pasivní znalost), není studentem psychologie a pohybuje se ve věkovém rozmezí od 18 do 65 let.
Ocením i pokud máte v okolí někoho takového a informujete mě emailem.

Cílem výzkumu je zkoumání procesu výběrového řízení v různých pracovních prostředí. V případě, že někoho takového znáte nebo máte sami zájem a spadáte do výše uvedených kritérií, mě prosím kontaktujte na cadekmar@gmail.com a domluvíme se na detailech.

Výzkum je dobrovolný a účast zabere do jedné hodiny. Výzkum významně přispěje k pochopení procesu výběrového řízení na různých pracovištích. Výzkum byl schválen etickou komisí na University of Sheffield Hallam.


Prosba o pomoc

Rodina z Prahy hledá asistenty a/nebo dobrovolníky pro pětadvacetiletého mladého muže s epilepsií. Více viz profil, který o sobě sám vytvořil.


Témata bakalářských prací

V sekci Studium - Bakalářské studium jsou zveřejněna témata bakalářských prací pro tento rok.


Témata diplomových prací

Průběžně aktualizovaná témata diplomových prací (viz též Studium - Magisterské studium): ZDE.